ലോക കേരള സഭ


വീഡിയോകൾ

ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ലോക കേരള സഭയ്ക്കു മുന്നോടിയായി വിവിധ
മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ പത്രാധിപർമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ

മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ