ലോക കേരള സഭ

ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ രണ്ടാമത് യോഗം

Jul 09,2019

 

ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ രണ്ടാമത് യോഗം ബഹു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹു നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്നു.