ലോക കേരള സഭ

നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ലഘുപുസ്തകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

Jun 29,2018

നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ലഘുപുസ്തകം സ്പീക്കര്‍ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് നല്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു