ലോക കേരള സഭ

നിര്‍വ്വാഹകസംഘം

എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി 

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി- നോർക്ക വകുപ്പ്.
ചെയർമാൻ- കേരള പ്രവാസി കേരളീയ കാര്യാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ- നോർക്ക റൂട്സ്.
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ- നോർക്ക റൂട്സ്.
ധനകാര്യ വകുപ്പ്- അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി/ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി.
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്- അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി/ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി.

ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി- നോർക്ക വകുപ്പ്.
ചെയർമാൻ- കേരള പ്രവാസി കേരളീയ കാര്യാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ- നോർക്ക റൂട്സ്.
ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ- നോർക്ക റൂട്സ്. 
ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ- കേരള പ്രവാസി കേരളീയ കാര്യാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്.
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ- നോർക്ക റൂട്സ്.
ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ- മെമ്പർ കേരളം സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്.
ധനകാര്യ വകുപ്പ്- അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി/ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി.
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്- അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി/ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി.